หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อหน่วยงาน การจัดการความรู้
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับเรา
 

สำนักอธิการบดี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักอธิการบดี

 

 

          สำนักอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชั้น 2 สำนักอธิการบดีจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวง มหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน ในสำนักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้มีประกาศ ณ วันที่  20เมษายน 2549 สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดการบริหารและพัฒนาระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการการประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการประชุมระดับผู้บริหารในการจัดประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้นสำนักอธิการบดีจึงต้องเป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของผู้บริหารบรรลุผลตามแผน และดำเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรงตามแผนงานของมหาวิทยาลัย 
          หน่วยงานในสำนักอธิการบดี ได้แก่ งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานบัญชี  งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา งานจัดซื้อและพัสดุ  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ปรัชญา

 

 

          “สำนักอธิการบดียึดหลักปรัชญาในการทำงานเป็นกลไกหลักในสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยการบริการที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กรและชุมชน ”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

          สำนักอธิการบดี มุ่งพัฒนาหน่วยงานที่ต้องให้บริการที่ดีด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคน พัฒนางาน และพร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กรและชุมชน เพื่อก้าวสู่สากลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

 

 

พันธกิจ

 

 

          1. มุ่งเน้นด้านการบริการที่ดีในการให้บริการด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการสามารถดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานของวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรจากหน่วยงานภายใน และประสานงานกับหน่วยภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.