หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อหน่วยงาน การจัดการความรู้
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักอธิการบดี
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  สำนักอธิการบดี
 
 •  
   

   

  ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์
  ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
  (ป.บัณฑิต)
  โครงการศึกษาศาสตร์

    ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน

  ค.ม.       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
  เลขานุการอธิการบดี
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

    นางสาวปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  บธ.ด.            มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษาอยู่)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวณัชชา ฟักป้อม
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดี

    นางสาวณัชชา ฟักป้อม
  วุฒิการศึกษา
  นศ.บ. นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวสุธิดา รวงผึ้ง
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดี

    นางสาวสุธิดา รวงผึ้ง
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. บัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายศรายุทธ กิตติเนตรชนก
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดี

    นายศรายุทธ กิตติเนตรชนก
  วุฒิการศึกษา
  ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.